Privacy

16 Feb 21

Privacy | ความเป็นส่วนตัว

เมื่อลูกค้าทำการลงทะเบียนในเว็บไซต์ robuxshopth.com ถือว่าท่านยอมรับเงื่อนไขทั้งหมดของเราแล้ว เราสามารถเก็บข้อมูลของลูกค้า 
ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-นามสกุล Email เบอร์โทรศัพท์ และรวมถึง IP Address